Wat vind jij van het beleidskader Biodiversiteit?

Hoe kunnen we de biodiversiteit versterken en de gemeente leefbaar houden voor mens, dier en plant? De gemeente Leeuwarden heeft hiervoor een beleidskader Biodiversiteit opgesteld. In het beleidskader staat onder meer hoe we de groenblauwe (land en water) structuren in de gemeente willen herstellen, versterken en uitbreiden en hoe we rekening willen houden met biodiversiteit bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving. Het college van burgemeester en wethouders legt het beleidskader ter inzage van 15 juni tot en met 8 september 2024. Dat betekent dat iedereen het beleidskader in deze periode kan bekijken en erop kan reageren.

Bij het opstellen van het beleid is een brede vertegenwoordiging aan partijen betrokken, waaronder kennisinstellingen, belangenverenigingen, natuurbeheerders en agrarisch collectieven.

Het beleidskader Biodiversiteit benoemt zes doelen:

  1. We vergroten de soortenrijkdom en verminderen de kwetsbaarheid van (Friese) populaties.
  2. Bodem, water en biodiversiteit nemen we als uitgangspunt bij het inrichten en beheren van de leefomgeving.
  3. We willen bestaande groenblauwe structuren herstellen, versterken en uitbreiden.
  4. We streven naar een toekomstbestendig voedselsysteem zonder negatieve effecten voor de kwaliteit van lucht, bodem en water.
  5. Bij het uitgeven en bestemmen van gronden zetten we in op biodiversiteitsherstel.
  6. We bevorderen positief contact tussen mens en natuur.

Het beleidskader legt ook uit hoe de gemeente deze doelen wil realiseren.

Planning

Inwoners kunnen van 15 juni tot en met 8 september reageren op het beleidskader Biodiversiteit. De gemeente verzamelt daarna alle reacties en reageert daarop in een document. Dat document heet een zienswijzenota. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het beleidskader Biodiversiteit met de zienswijzenota vervolgens naar de gemeenteraad. De gemeenteraad kan alle reacties meenemen in zijn afweging en neemt dan een besluit over het beleidskader. We verwachten dat dit in september 2024 gebeurt. Inwoners kunnen dan ook nog hun mening geven door in te spreken bij de gemeenteraad.

Meer informatie

Het beleidskader Biodiversiteit en meer informatie over het proces staat op www.leeuwarden.nl/biodiversiteit.